โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สุดคุ้มกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลน์ของมาเลเซีย เช่น กรุงกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เมืองใหม่ปุตราจาย่า เป็นติ้น
วันแรก
กรุงเทพ - กรุงกัวลาลัมเปอร์
13.00น.
พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ ฯ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EGYPT AIR  / ROYAL JORDAN
15.15น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่กัวลาลัมเปอร์   ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ MS960/LH782 บริการอาหารบนเครื่อง
18.15น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

19.30น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ที่พักใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินชมเมือง และห้างสรรพสินค้าโซโก้ ตามสะดวก
วันที่สอง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอนไฮแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่คาเมรอนไฮแลนด์สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขาสถานที่พักงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปชมไร่ชาที่ลดเลี้ยวตาไหล่เขาเป็นภาพที่สวยงามที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมชมไร่พืชผักอันเขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์รี่จำนวนมากมายบนภูเขาสูงสัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ จากนั้นนำท่านสู่แคคตัสวัลเลย์ สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง  แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่แอปเปิ้ล  ไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส  ตื่นตากับพืชพันธ์กระบองเพชรที่มีรูปร่างแปลกตายิ่งนักจากนั้น
แวะเที่ยวไร่ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของ มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้าน  แวะชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอำลาเทือกเขาคาเมรอนไฮแลนด์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักHERITAGE HOTELหรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม
คาเมรอนไฮแลนด์ –  เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารอำลายอดเขาคาเมรอน มุ่งตรงสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวและของฝากท้องถิ่น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส ท่านจะได้สนุกกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด  ซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที  จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3. 4ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย  ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น *** โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FIRST WORLD HOTEL โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ FIRST WORLD PLAZA แหล่งช้อปปิ้งบนยอดเขา โรงภาพยนต์ คิวโบลิ่ง
คาราโอเกะ โรงละคร สโนเวิลด์ และได้รวบรวมสถานที่สำคัญต่างๆในโลกมาจำลองไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ คลองเวนิส หรือสนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกกลางแจ้ง THEMEPARK หรือจะเลือกหาความสำราญจากจากเสี่ยงโชคในตาสิโนหรูระดับประเทศเปิด24ชั่วโมง
(อิสระอาหารค่ำ) ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิดมีให้ท่านได้เลือกทานมากมาย ทั้งร้านอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง หรือ จะเป็นร้านฟาสฟู๊ดต่างๆมากมาย อาทิเช่นแมคโดนัล-KFC
วันที่สี่
ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำทุกท่านเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ผ่านชมที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสา และอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปีและเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม   K.L.TOWERสื่อสาร (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ”ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์ มาเลเซีย  และทหารม้ารักษาพระองค์ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมโรงงานช็อกโกแลต ราคาถูก และมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยา   จีน และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย
บ่าย
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนาส ในจุดที่สวยที่สุด จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ
ห้างSURIA ภายในตึกแฝด อิสระอาหารค่ำบริเวณห้างภายในตึกแฝด
หากมีเวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน  
สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์   
เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
22.00น.         
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการการบิน EGYPT AIR  /ROYAL JORDAN
23.20น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หากท่านต้องการให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ให้กรุณาติดต่อ Call Center เที่ยวสนุกทัวร์ โทร.085 384 0228 / 081 415 5955 หรือหากท่านต้องการจอยทัวร์ สามารถโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)