โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เหมาะกับท่านที่ต้องการมา 2 ประเทศในครั้งเดียวแล้วได้เที่ยวคุ้มทุกที่ ทั้งในสิงคโปร์ และในมาเลเซีย
วันแรก
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ 
04.00น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก MALASIAN AIRLINES
พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
และคอยอำนวยความสะดวกการเช็คอิน  

06.20น.
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MH797
09.30น.
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นำท่านผ่านพิธีทางศุลการกรและด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม/กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์หลังจากเที่ยวเก็นติ้ง)เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง THEM PARK เพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย  สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ   ต่ำกว่า  21 ปี  ห้ามเข้าคาสิโน(อาหารเย็นอิสระเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)
วันที่สอง
มะละกา เมืองมรดกโลก - ยะโฮบาร์รู – OPTION LEGOLAND
06.00น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00น.
หลังอาหารนำท่าอำลายอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมือง
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESSCO (2ชม.)
ถึงเมืองมะละกา นำท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ “ดัชท์สแควร์” ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนำ ท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)
10.00น.
อำลาเมืองมะละกา มุ่งหน้าต่อเมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติกกับประเทศสิงคโปร์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์
OPTION  LEGOLAND +1,500บาท/ท่าน
สัมผัสสวนสนุก LEGO LAND แห่งแรกของเอเชียแห่งที่หกของโลก ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 เครื่องเล่น 7 โซน คือ Lego Kingdom , ImaginationLand of Adventure , Lego Techic, TheBeginning , Lego City Minuland โดยใช้ตัวต่อเลโก้มากที่สุดถึง 50 ล้านตัว จุดศูนย์กลางที่นี่คือ Miniland ที่จาลองสิ่งก่อสร้างโดดเด่นทั่วเอเชีย ในอัตราส่วน 1:20ซึ่งทั้งคน รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน
จะเคลื่อนไหวเหมือนจริงได้ด้วยปุ่มปังคับเพียงปุ่มเดียว
(อาหารเย็นอิสระเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งและสนุกสนานภายในสวนสนุก) >>>สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเข้าเลโก้แลนด์ สามารถช้อปปิ้งได้ ณ THE ZON DUTY FREE ขนาดใหญ่
ค่ำ
นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE ZON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – พระเขี้ยวแก้ว – เมอรร์ไลอ้อน – OPTION UNIVERSAL / SENTOSA
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล
ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ เพื่อ นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นนำท่านแวะDUTY FREE SHOPจากนั้นนำท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า บนพื้นที่ 49 เอเคอร์ภายในเกาะ พบอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถึง 18 ชนิดที่เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
UNIVERSAL STUDIO TICKET
1) Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร์ กาแลกติกา ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์พิทักษ์โลก โดยการต่อสู้กับเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุดพบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า พร้อมชมภาพยนตร์ 4มิติ
3) Madagascar A CrateAdventure>> เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ที่คืบคลานในความมืด ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม                       
6) Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard>> สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ก ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เปิดให้บริการตลอด 24ชม.หรือจะเลือกเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว FESTIVE HOTEL เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะโด้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้วยเสื้อมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ที่แสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเอเชีย ด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ (ไม่รวมบัตร MEMA S$5)
(อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
18.00น.>>>>>>>>>>พบกัน ณ จุดนัดพบ
18.00น.
พบกัน ณ จุดนัดหมายประตูทางออก
19.00น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ณ ถนนชื่อดังที่สุดสายหนึ่งของโลก ORCHARD RD. อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านสู่โรงแรมที่พัก V HOTEL HOTEL OR SAME CLASS
วันที่สี่
สิงคโปร์ – ยะโฮบาร์รู – ปุจตราจายา – เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านข้ามด่านกลับสู่ฝั่งประเทศมาเลเซีย โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เดินทางมุ่งสู่เมืองใหม่ปุตาจายา
นำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพู งดงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแล๊ตคุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่นเครื่องยาจีน
บักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี
จากนั้นนำทุกท่านถ่ายรูปกับวิวที่สวยที่สุดของตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนาส จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นในฟู๊ดคอตของห้างซูเรีย ภายในตึกแฝด
ได้เวลาอันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.50น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินอียิปต์ เที่ยวบินที่ MH796
23.00น.
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)