โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย กัวลาลัมเปอร์ -  TWIN TOWER -เมืองมรดกโลก  –ยะโฮร์- สิงคโปร์- USS - เมอร์ไลอ้อน - เจ้าแม่กวนอิม- ออชาร์ด - มารีน่า เบย์แซนด์
วันแรก
กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
06.00 น.
พร้อมคณะที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
09.00 น.
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415  นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย
12.10 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์  KLIA.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting  Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่ที่พัก First World   Hotel  บนยอดเขาเก็นติ้งฯ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และ เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการระบบอย่างดีเยี่ยม
(ท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง (บุฟเฟ่นานาชาติ)
Coffee Terrace
 หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย **เราจะขึ้นไปนอนเก็นติ้งไฮแลนด์ เป็นคืนแรก ควรจัดกระเป๋า เสื้อผ้า และของจำเป็นต่างๆ ไว้สำหรับพัก 1 คืน เป็นกระเป๋าใบเล็ก หรือกระเป๋าที่ทางทัวร์แจกให้ เพื่อสะดวกในการเดินทางขึ้น-ลง กระเช้า และค้างแรมบนเก็นติ้ง**
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เก็นติ้งไฮแลนด์ – ช็อคโกแลต-กัวลาลัมเปอร์ –บักกุ๊ตเต๋-ซิตี้ทัวร์--  มะละกา –ยะโฮร์บารู         
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าเลือกซื้อ ช็อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเอง จำหน่ายเองในราคากันเอง ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก ....สมควรแก่เวลา นำท่านชมทัศนียภาพของ
เมืองหลวง ผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก (สูงถึง 452 เมตร)  หอคอยโทรคมนาคม
K.L. TOWER จัตุรัสเมเดก้า และถ่ายรูปหน้าพระราชวัง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร BAK KUD TEH..หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่
บ่าย
เดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่า ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และร่องรอยอารยธรรมตะวันตก
สัมผัส ดัชท์สแควร์ ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ความสวยงามของ มัสยิดประจำรัฐ ผสมผสานศิลปะของจีนและมุสลิมเข้าด้วยกัน ชม วิหารเซนต์ปอล และป้อมปืนใหญ่ โปรตุเกส จากนั้นเดินทางสู่ รัฐยะโฮร์
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Zon Regency By The Sea หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ยะโฮร์-สิงคโปร์- เมอไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ 
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านข้ามแดนมาเลเซียเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่งจากนั้นนำท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านชม Old Parliament Houseซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statueรูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่องครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of  wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง
เที่ยง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด        ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์       หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER –อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะนำความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOONTONGKEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก SEACARE HOTE / ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่
สิงคโปร์ – MBS-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ผ่านชม อาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน  CHINA TOWN จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Seoul Garden
นำท่านสู่ ย่านถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ห้างสรรพสินค้านานาชนิดที่รวมตัวกันเป็นถนนสายช้อปปิ้งอาทิ เช่น ห้างทากาชิมาย่า และ CENTER POINT , CK TANG , TOY  R US  และอื่นๆอีกมากมาย
17.00 น.
นำท่านสู่ สนามบินชางกี ของสิงคโปร์  เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.40 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน  TG 410
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจทุกท่าน
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)