โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955 แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ยินดีเชิญท่านผู้มีเกียรติท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทย ประเทศ “มาเลเซียและสิงคโปร์” เหิรฟ้าสู่ เมืองมรดกโลก “เกาะปีนัง” เที่ยวชม “ไข่มุกแห่งมาเลเซีย” เมืองจอร์จทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่วัดชัยมังคลาราม, สักการะเจ้าแม่กวนอิมบนยอดเขา พร้อมชมทิวทิศน์เกาะปีนังที่ วัด เค้ก ลก ซี...เที่ยว “คาเมอรอน ไฮแลนด์” สัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดเขาสูง สถานที่พักผ่อนตากอากาศยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย ชมพืชผักเมืองหนาว ชิมชาพื้นเมืองที่ ส่งขายทั่วโลก ฟาร์มสตรอเบอรี่...ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ปลอดภัยและเร็วที่สุดในโลก แล้วเสี่ยงโชคในคาสิโนบนยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด” เมืองแห่งความสนุกที่ไม่เคยหลับใหล เพลิดเพลินกับสวนสนุกธีมปาร์คซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต...
ชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “กรุงกัวลาลัมเปอร์” ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดข องโลก“ปิโตรนัส ทวินทาวเวอร” พระราชวัง อีสตาน่า ไนการ่า, จตุรัสเมอร์เดก้า, หอคอยเคแอล ย้อนรอยประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง “เมืองมะละกา” เมืองที่ได้การขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลกเยือน “ประเทศสิงคโปร์” ประเทศที่ทันสมัยและเจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมความงามร่มรื่นเป็นระเบียบของประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลออน… เที่ยว เกาะเซนโตซ่า ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
สิงคโปร์ผ่านรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่ IMAGE OF SINGAPORE… ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ย่านออร์ชาร์ดโร้ด และย่านไชน่าทาวน์ เป็นต้น
โแรแกรมทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ท่องเที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ดอนเมือง – เมืองมรดกโลก “เกาะปีนัง” (ประเทศมาเลเซีย) วัดไชยมังคลาราม 
11.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับ พร้อมรับตั๋วเครื่องบินและเช็คสัมภาระ
13.55 น.
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA สู่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
16.35 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ รัฐปีนัง (มาเลเซีย) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (เวลา ท้องถิ่นของมาเลเซีย และสิงคโปร์เร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) ใช้รถปรับอากาศเดินทาง
ท่องเที่ยว ผ่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมโปรตุเกสหรือชิโนโปรตุกีส และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนใน เกาะปีนัง เมืองที่ได้การขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลกนำชมวัดไชยมังคลาราม วัดไทยในมาเลเซียที่มีอายุกว่า 160 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 นมัสการ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จากนั้นชมความสวยงามของศิลปกรรมวัดของพม่าและประวัติของพระพุทธเจ้าผ่านทางรูปวาดทวัดดามิการาม
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก THE TOYALPENANG หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัยหรือท่องเที่ยวยามราตรีกับบรรยากาศของเมืองมรดกโลกยามค่ำคืน
วันที่สอง
เค้กลกซี (เจ้าแม่กวนอิม) สะพานปีนัง คาเมรอนไฮแลนด์ ไร่ชา สตรอเบอร์รี่
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เค๊ก ล็อค ซี หรือวัดเขาเต่า วัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นที่ประดิษฐานของ
เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ และเจดีย์หมื่นพระ ศิลปกรรมที่ผสมผสานของ 3 ประเทศไทย จีน และพม่า ซึ่งตลอดสองข้างทางขึ้นลงวัดนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสิ่งของ
ต่างๆ จากร้านค้าสองข้างทางเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
11.00 น.
อำลาเกาะปีนัง เดินทางข้ามสะพานปีนัง สะพานซึ่งมีความยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลกความยาว 13.5 ก.ม. แล้วใช้เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เดินทางสู่ คาเมอรอน ไฮแลนด์
สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) ระหว่างทางขึ้นเขาคาเมอรอน ไฮแลนด์ เที่ยวชมน้ำตกอีสกานด้าและสัมผัสกับชนเผ่าซาไกหรือคนป่าของมาเลเซีย, ชมไร่ใบชาที่ปลูกบนยอดเขาสูงสุด
สายตา พร้อมชิมชาอันลือชื่อที่เป็นสินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซีย ชิม สตรอเบอร์รี่จากฟาร์มสดๆ และให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝาก ตลอดจนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่างๆ กับ
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 / สุกี้ สตรีมโบ๊ท)แล้วเข้าที่พักโรงแรม EQUATORIAL HOTEL, CAMERON HIGHLAND หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
คาเมอรอน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง เฟิร์สเวิลด์ พลาซ่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายกับธรรมชาติและสูดอากาศยามเช้าที่แสนบริสุทธิ์บนยอดเขา ชมตลาดยามเช้าที่มีการตั้งร้านขายผักและผลไม้เมืองหนาวที่ทั้งสดและใหม่จากสวนจากนั้นอำลาคาเมอรอน เพื่อเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิงครบวงจร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) จาดนั้นให้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่สถานีกระเช้า SKY WAY (ระยะทาง 3.4 ก.ม.) ขึ้นสู่
ยอดเขาเก็นติ้ง ซิตี้ นครที่ไม่เคยหลับ ที่มีอากาศเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูง 6,000 ฟิตเข้าที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING HIGHLAND จากนั้นให้ท่าน
เพลิดเพลินกับเกมส์การเสี่ยงโชค อาทิเช่น บัคคาร่า, แบล็คแจ็ก, ไฮโล, สล๊อตแมชชีน,รูเล็ต เป็นต้น ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม อาทิ โชว์ระดับโลก, คาราโอเกาะ, ดิสโก้, โบวลิ่งและสวนสนุกในร่มต่างๆ และช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมต่างๆ / บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์ค ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่น ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริงๆ เชิญสัมผัสกับทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้ นครที่ไม่เคยหลับไหล ของมาเลเซีย * ควรเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับพักบนเก็นติ้ง / เข้าคาสิโนแต่งกายสุภาพ, เสื้อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น / เก็นติ้งอากาศเย็น 14–24 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ๊คเก็ตไป
วันที่สี่
เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ เมืองมรดกโลก เมืองมะละกา ยะโฮร์บารู
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารอำลาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านลงกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีอาทิ น้ำหอม นาฬิกา กล้องถ่ายรูป ตลอดจนช็อคกาแลตและขนมของฝากต่างๆ
จากนั้นเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ ตึกแฝดเปโตรนัส สูงที่สุดในโลก งบก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท ยอดตึกสูงถึง
451.9 เมตร, เมอร์เดก้าสแควร์ (ลานแห่งอิสรภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ที่มีเสาธง
ที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 สิงหาคม1957 และแทนที่ด้วยธงชาติของมาเลเซีย ชมตึกสุลต่านอับดุลซามัค
ที่สร้างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม ชม อนุสาวรีย์แห่งชาติ ที่สร้างเป็นที่ระลึกแก่ทหารหาญที่ปราบคอมมิวนิสต์, พระราชวังกษัตริย์ / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย
เดินทางล่องใต้ของประเทศมาเลเซียสู่ เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์หรือเมืองหลวงแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ได้การขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลก ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ซึ่งเคยตกอยู่ใต้การ
ปกครองของฮอลันดา, โปรตุเกสและอังกฤษมาก่อน ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกย่านตึกแดงหรือ ดัชท์สแควร์ ร่อยรอยที่ชาวฮอลันดาสร้างไว้
อาทิเช่น โบสถ์คริสถ์ ที่มีอายุกว่า 250 ปี, ตึกแสดนฮุย อายุ 350 ปี, น้ำพุควีนวิคตอเรียอายุกว่า 100 ปี เป็นต้น จากนั้นเดินขึ้นเนินเขาสู่โบสถ์เซ็นต์ปอล ที่
ในสมัยโปรตุเกสเข้ามาปกครองและเป็นที่ทำพิธีทางศาสนามาก่อน ชมทิวทัศน์ของ ช่องแคบมะละกา และสักการะนักบุญฟรานซิส นักบุญศักดิ์สิทธิ์ และชมบริเวณที่ตั้งพัก
หลุมศพของท่านในบริเวณโบสถ์ ทางลงจากเนินเขา ชมป้อมปืนเอฟาโมซาของโปรตุเกสที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่ง
เดียว จากนั้นเดินชมบริเวณ JONKERS STREET บนถนน JALAN HANG JEBAT ถนนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องสินค้าแอนทีคที่สามารถต่อรองราคาได้ และมีร้านขายของเก่ามากมาย สามารถหาซื้อของเก่าย้อนไปถึง300 ปี เลยทีเดียว ชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย CHENG HOON TENG TEMPLE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1646 จากนั้นเดินทางสู่เมืองยะโฮร์บารู ประตูของภาคใต้สู่คาบสมุทรมาเลเซียจุดเชื่อมต่อกับประเทศสิงค์โปร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) +พิเศษ หูฉลาม / เข้าที่พัก SELASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
สิงคโปร์ เมอร์ไลออน พาร์ค ดิวตี้ฟรี ออร์ชาร์ดโร้ด สนามบินชางฮี - ดอนเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทางที่ด่านวู้ดแลนด 
09.00 น.
เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นสิงโตและหางเป็นปลาที่ เมอร์ไลออน พาร์ค จากนั้นช้อปปิ้ง
สินค้าปลอดภาษีที่ DFS DUTY FREE SHOP ที่มีสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา,น้ำหอม, แว่นตา หลากยี่ห้อจากทั่วทุกมุมโลก แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้า
จากทั่วโลกทยี่ ่านธุรกิจใจกลางประเทศสิงคโปร์ที่ ออร์ชาร์ดโร้ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น เซ็นเตอร์
พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้ พลาซ่า, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ด ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นต้น
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” ชมทิวทัศน์ของท่าเรือสิงคโปร์และหมู่เกาะน้อยใหญ่ของประเทศสิงคโปร์, ชมพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ที่ผสมผสานกันหลากหลายเชื้อชาติได้อย่างลงตัว ตั้งแต่
อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ผ่านรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่ IMAGE OF SINGAPORE (สัมผัสพิพิธภัณฑ์โลกสัตว์น้ำใต้ทะเล UNDERWATER WORLD / ไม่รวมค่าเข้าชม)
18.00 น.
คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบนำท่านเดินทางสู่สนามบินซางฮี (ประเทศสิงคโปร์) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่อ
19.10 / 20.40 น.
กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET STAR เที่ยวบิน 3K 513 หรือ AIR ASIA เที่ยวบิน FD 3506 หรือ TR 108
20.35 / 22.00 น.
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)