โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม..4วัน2ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ พิเศษ สุด-สุด เที่ยวสิงคโปร์ในแบบจุใจ 2 วันเต็ม เก็นติ้งไฮแลนด์...เมืองในหมอกบนยอดเขา-สวนสนุก-คาสิโน
เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนัส-โรงงานช็อกแล๊ตเที่ยวมะละกา เมืองมรดกโลก-ชมดัชต์สแควร์ SINGAPORE OPTION: UNIVERSAL STUDIO/SENTOSA นมัสการพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งออชาร์ด สัมผัสความยิ่งใหญ่ MARINA BAY SAND RESORT 6
วันแรก
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา เมืองมรดกโลก
12.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์ พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.55น.
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
18.05น.
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่มะละกาเมืองมรดกโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก UNESSCO
21.00น.
นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE RECACY HOTEL  OR SAME CLASS
วันที่สอง
มะละกา - สิงคโปร์ -  ซิตี้ทัวร์ – นมัสการพระเขี้ยวแก้ว – Marina Bay Sand -  Shopping Orchard
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ในสมัยกิอน “ดัชท์สแควร์” ชมวิหารเซ็นปอล และป้อมปืนใหญ่เอฟาโมซาจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยผ่านด่านที่เมืองโยโฮบารูห์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางถึงประเทศสิงประเทศสิงคโปร์ นำทุกท่านประทับตราหนังสือเดินทางและตรวจคนเข้าเมือง ผ่านชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน นำท่านผ่านทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมืองเดินทางไปชมถนนอลิซาเบธวอล์มค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ จากนั้นนำทุกท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ และนำท่านนมัสการวัดพระเขี้ยวแก้วที่สวยงามมาก และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมและเครื่องยาจีน
จากนำท่านสู่ MARINA BAY SAND รีสอร์ทหรูที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ (ไม่มีค่าเข้า)
นอกจากนี้ยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารที่อันโอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ ภายในยังมีภัตตาคาร คาเฟ่ ร้านอาหารขนาดเล็กๆระดับโลก และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังได้อย่างจุใจ
( หากต้องการเยี่ยมชม THE SAND SKY PARK ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม SGD20 ต่อท่าน)
THE SAND SKY PARK อยู่บนชั้นที่ 57 เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย์ แซนด์ จัดเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนสายดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Orchard Rd.
21.00น.
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ZON REGENCY HOTEL OR SAME CLASS (ฝั่งมาเลเซียติดกับด่านและแม่น้ำสิงคโปร์)
วันที่สาม
สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า (Option: Universal/Sentosa)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” บนพื้นที่ 49 เอเคอร์ภายในเกาะ พบอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถึง 18 ชนิดที่เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
OPTIONAL (1.)    UNIVERSAL STUDIO TICKET + 1,700 บาท/ท่าน
1) Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร์ กาแลกติกา ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์พิทักษ์โลก โดยการต่อสู้กับเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุดพบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า พร้อมชมภาพยนตร์ 4มิติ
3) Madagascar A CrateAdventure>> เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ที่คืบคลานในความมืด ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม                       
6) Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard>> สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ก ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เปิดให้บริการตลอด 24ชม.หรือจะเลือกเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว FESTIVE HOTEL เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะโด้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้วยเสื้อมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ที่แสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเอเชีย ด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ (ไม่รวมบัตร MEMA S$5)
(อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) 16.00น.>>>>>>>>>>พบกัน ณ จุดนัดพบ<<<<<<<<<<<<
16.00น.
พบกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณหน้าทางเข้า จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยใช้เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ระยะทางเพียง368 กม. แต่เนื่องจากมี North South Express way กม.ทำให้ร่นระยะทางเหลือเพียง 220 กม.
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก SENTRAL PUDU HOTEL OR SAME CLASS
วันที่สี่
เก็นติ้งไฮแลนด์ – เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
05.00น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
06.00น.
นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที ถึงกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ถึงเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ   ต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน หรือจะเลือกสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง THEME PARK (อิสระอาหารกลางวันบนเก็นติ้ง) พบร้านค้าร้านอาหารมากมาย ทั้งภัตตาคาร ฟู๊ดคอร์ด และร้านฟาสฟู๊ดมากมาย
14.00น.
อำลายอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทาง45นาที)
ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของมาเลเซีย เลือกซื้อช๊อคโกแลต คุณภาพดีมาตราฐานส่งออกจากโรงงานช๊อคโกแล๊ตในราคาที่พิเศษสุด จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดปิโตรนาส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ในมุมที่สวยที่สุด
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินอียิปต์ เที่ยวบินที่ MS961 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.20 น. 
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หากท่าต้องการให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวให้ กรุณาติดต่อ 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ โหลดโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML031 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- โปรโมชั่นนี้ เดินทางวันที่ 1-3 มิ.ย./1-3 ก.ค./3-5 ก.ค./30 ก.ค.-1 ส.ค./12-14 ส.ค./14-16 ส.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 4,280 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหารเซ็ตโต๊ะ 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน
รหัสทัวร์ ML041 : ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน อลอสตาร์ เคดาร์ 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวเมืองอดีตศูนย์กลางทางการค้า เกาะปีนัง เที่ยวเมืองหลวงรัฐเคดาร์ อลอสตาร์ สัมผัสบรรยากาศของคาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 3,950 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
• รหัสทัวร์ML030 ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน สุดหนาวเมืองในหมอก เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ช้อปปิ้งศูนย์กลางทางเศษฐกิจจองมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสผลไม้ ผัก เมืองหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทาง 30 พ.ค.-1 มิ.ย./1-3 มิ.ย./1-3 ก.ค./3-5 ก.ค./30 ก.ค.-1 ส.ค./12-14 ส.ค./ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 4,890 บาท รวมทุกอย่าง
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากหาดใหญ่
แวะมะละกา ล่องเรือบั๊มโบ้ทแมาน้ำสิงคโปร์ ชมน้ำพุดนตรี
เดินทางวันที่ กรุปเหมา 35-40 ท่าน (รวมอาหาร 10 มื้อ)
ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท (จองด่วน)
เข้ายูนิเวอร์แซล พักบนยอดเขาเก็นติ้ง สุดคุ้ม (รวมอาหาร 9 มื้อ)
เดินทางวันที่ 1-4 มิ.ย./1-4 ก.ค./30 ก.ค.-2 ส.ค./12-15 ส.ค./13-16 ส.ค./ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาเพียงท่านละ 7,500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สัมผัสความอลังการของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มะละกา ปุตราจาย่า
- กำหนดการเดินทาง 1-4 มิ.ย./1-4 ก.ค./30 ก.ค.-2 ส.ค./12-15 ส.ค./13-16 ส.ค./58 หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 6,890 บาท
เที่ยวสิงคโปร์ มะละกา จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน พักในสิงคโปร์ด้วย 1 คืน
รวมตั๋วเข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลแล้ว รวมตั๋วชมน้ำพุดนตรีแล้ว รวมอาหาร 9 มื้อแล้ว รวมทิปไกด์แล้ว

- กำหนดการเดินทาง 1-4 มิ.ย./1-4 ก.ค./30 ก.ค.-2 ส.ค./12-15 ส.ค./13-16 ส.ค./17-20 ก.ย./14-17 ต.ค.58
ราคาท่านละ 8,990 บาท
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เริ่มจากกรุงเทพฯ
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากสนามบินดอนเมือง
เดินทางโดยสายการบิน นกสกูต
เดินทางวันที่ 29-31 พ.ค.
วันที่ 18-20 มิ.ย.
วันที่ 19-21 มิ.ย.
วันที่ 20-22 มิ.ย.
วันที่ 25-27 มิ.ย.
วันที่ 27-28 มิ.ย.
ราคาเพียงท่านละ 9,900 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจอง 3 ท่านขึ้นไปลดอีกท่านละ 500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากบินดอนเมือง
เที่ยวครบยูนิเวอร์แซล Merlion มาริน่าเบย์แซน ล่องเรือฯ
เดินทางโดยสายการบินนกสกูต
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 19-21 มิ.ย.
วันที่ 20-22 มิ.ย.
วันที่ 26-28 มิ.ย.
วันที่ 27-29 มิ.ย. หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 12,900 บาท
โปรโมชั่น จองก่อน 30 วันลดท่านละ 500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ Kitty Town 3 วัน 2 คืน จากดอนเมือง
เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์แซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางโดยสายการบินนกสกูต
วันที่เดินทาง 
เดือน พ.ค. 58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย. 58 วันที่ 18-20/19-20/20-22/25-27/26-28/27-29
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ Legoland 3 วัน 2 คืน บินนกสกูต
เมอร์ไลอ้อน ซันเทคซิตี้ มาริน่าเบย์ สวนสนุกเลโกแลนด์
กำหนดการเดินทาง 
เดือน พ.ค. 58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย. 58 วันที่ 18-20/19-21/20-22/25-27/26-28/27-29
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ: จองก่อน 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
เอสพานาส เมอร์ไล้อ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้ายูนิเวอร์แซล มารีน่าเบแซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่เดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 18-20/19-21/25-27/26-28
ราคาท่านละ 12,888 บาท
จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 400 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซน 3 วัน 2 คืน 
เอสพานาส เมอร์ไล้อ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้ายูนิเวอร์แซล มารีน่าเบแซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่เดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 29-31
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 19-21/24-26/26-28/29 มิ.ย.-1 ก.ค.
ราคาท่านละ 8,999 บาท
จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 300 บาท
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวตึกปิโตนัส เมืองใหม่ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งห้างซูเรีย ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์
เดินทางวันที่
เดือน มิ.ย. วันที่ 16-18/18-20/19-21/25-27/27-29/29 มิ.ย.-1 ก.ค.
เดือน ส.ค. วันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค./1-3/6-8
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวครบสูตร ตึกปิโตนัส ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งที่กัวลาลัมเปอร์
เดินทางวันที่
เดือน มิ.ย. วันที่ 11-13/
เดือน ก.ค. วันที่ 1-3/2-4/4-6/5-7/27-29/28-30/30 ก.ค.-1 ส.ค.
เดือน ส.ค. วันที่ 1-3/6-8/7-9/8-10/10-12/11-13/12-14/14-16/20-22/21-23/27-29/28-30
ราคาท่านละ 9,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มาริน่าเบย์แซน มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จากดอนเมือง
เข้ายูนิเวอร์แซล ชมน้ำพุดนตรี ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ทานอาหารค่ำดินเนอร์บุฟเฟ่ต์บนเก็นติ้ง
- ราคาเพียงท่านละ 22,500 บาท
- วันที่เดินทาง สอบถาม
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จากดอนเมือง
เข้ายูนิเวอร์แซล ชมน้ำพุดนตรี ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ทานอาหารค่ำดินเนอร์บุฟเฟ่ต์บนเก็นติ้ง
- ราคาเพียงท่านละ 12,700 บาท
- วันที่เดินทาง กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะมะละกา เข้ายูนิเวอร์แซล ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์ เวิ่งเส้นตรง ไม่ย้อนกลับ (เข้ามาเลเซีย ออกสิงคโปร์)
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 12,700 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 21,900 บาท
ชมน้ำพุดนตรี ล่องเรือบั๊มโบ้ท พักหรูระดับ 4 ดาว
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 11,500 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 21,900 บาท
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ยอดนิยม ที่บินตรงมาจากกรุงเทพฯ ราคาถูกมาก
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากเชี่ยงใหม่
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญระดับโลก
เดินทางวันที่ (จองด่วน)
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 8,880 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 17,500 บาท
คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิต ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)