โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955 โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน, โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน, โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน,

เที่ยวสนุกทัวร์ ท่านสมาชิกทัวร์ท่องเที่ยวประเทศ “สิงคโปร์และมาเลเซีย” เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ เปิดประสบการณ์สุดยิ่งใหญํระดับโลก สถานที่ทํองเที่ยวชั้นเยี่ยมแหํงใหมํลำสุด RESORT WORLD SENTOSA พบกับธีมพาร์คระดับโลก “UNIVERSAL STUDIOS” แหํงแรกและแหํงเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเลํนมาจากภาพยนตร์ชื่อดัง สุดยอดความบันเทิงหลากหลายรูปแบบในสถานที่แหํงเดียว พบรถไฟเหาะตีลังการที่สูงที่สุดในโลก เครื่องเลํนมาดากัสกาครั้งแรกในโลก สัมผัสดินแดน Sci-Fi ครั้งแรกในโลก ชมปราสาทเชร็คที่เดียวในโลก พร๎อมสัมผัสการแสดงมัลติมีเดียที่ยิ่งใหญํที่สุดของโลก ชม มาริน่า เบย์ แซนด์ส รีสอร์ทหรูระดับโลกแหํงใหมํของสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงคล๎ายเรือตั้งอยู่บนอาคาร ภายในประกอบด๎วยแหลํงบันเทิงครบวงจร อาทิ ศูนย์การค๎า คาสิโน เป็นต๎น... ปิดท๎ายด๎วยการช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ถนนช๎อปปิ้งชื่อดัง ออร์ชาร์ดโร้ด และยำน ไชน่าทาวน์ นำทำนนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว... ย๎อนรอยประวัติศาสตร์จุดเริ่มต๎นของประเทศมาเลเซีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอยำงยิ่ง เมืองมะละกา เมืองที่ได๎การขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให๎เป็น เมืองมรดกโลก... เยือน เมืองใหม่ ปุตราจาย่า นำชมมัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานภาครัฐบาล... เยี่ยมชมคาสิโนหรูบน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ มหานครแหํงความบันเทิงที่ไมํเคยหลับและสวนสนุกธีมพาร์ค ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต… เที่ยว เมืองหลวงมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ อาทิ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส, พระราชวังกษัตริย์มาเลเซีย, เมอร์เดก๎าแสควร์, ตึกสุลตำนอับดุลซามัค… เยือน คาเมอรอน ไฮแลนด์ ที่พักตากอากาศบนยอดเขาสูง ให๎ทำนสัมผัสกับธรรมชาติอยำงแท๎จริง... ท๎ายที่สุด เยือนเมืองที่ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นอีกหนึ่ง เมืองมรดกโลก ที่ เกาะปีนัง หรือ “ไขํมุกแหํงมาเลเซีย” ชมเมือง “จอร์ซทาวน์” ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโบราณและตึกสมัยใหมํในปัจจุบันได๎อยำงลงตัว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน
วันแรก.
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – มาริน่า เบย์ –วัดพระเขี้ยวแก้ว- ออรชาร์ดโร้ด
07.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1 เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับ ตรวจเช็คสัมภาระและรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ พร๎อมกันที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ
09.25 น.
ลัดฟ้าโดยสายการบิน JET STAR เที่ยวบินที่ 3K 512 สู่ประเทศสิงคโปร์
12.45 น.
ถึงสนามบินประเทศสิงคโปร์ ผำนพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทาง แล๎วเดินทางโดยรถปรับอากาศ (เวลาประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเร็วกวำไทย 1 ช.ม.) บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารถ่ายรูปกับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ สัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นสิงโตและหางเป็นปลาที่เมอร์ไลออน พาร์คริมแมํน้ำสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านสู มารีน่า เบย์ แซนด์ส รีสอร์ทหรูระดับโลกแหํงใหมํของสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงคล๎ายเรือตั้งอยู่บนอาคาร ภายในประกอบด๎วยห๎องพักและห๎องสวีทกวำ 2,561 ห๎อง ซึ่งเพียบพร๎อมไปด๎วยแหลํงบันเทิงมากมายไมํวำจะเป็นโรงแรม ศูนย์การค๎า ร๎านอาหาร ห๎องประชุมสัมมนา พิพิธภัณฑ์ และที่เป็นไฮไลท์ที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวสิงคโปร์ คือ คาสิโน จากนั้นเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ ย่านคนจีนในประเทศสิงคโปร์ ให๎ท่านได๎นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร๎างขึ้นด๎วยทุนสร๎างกวำ 53 ล๎านเหรียญสิงคโปร์โดยออกแบบตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง จุดเดํนนอกจากจะมีตัวอาคารที่สวนงามแล๎ว ภายในยังประกอบไปด๎วยเรื่องราวตำงๆ ของพระพุทธศาสนา อาทิเชํนพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่สำคัญๆ และหายาก ,พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ๎าตำงๆ ,เป็นแหลํงรวบรวมพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ๎าแมํกวนอิมไว๎ให๎ได๎ชมด๎วย ด๎านในนั้นแบํงเป็น 4 ชั้นด๎วยกันและมียังมีชั้นดาดฟ้า อีก 1 ชั้น จากนั้นให๎ทำนเลือกซื้อผลไม๎ตำงประเทศหรือเครื่องยาจีนหรือตลอดจนสินค๎าราคาถูกตามอัธยาศัย
จากนั้นช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีที่ DFS DUTYFREE SHOP ที่มีสินค๎ามากมาย อาทิ นาฬิกา, น้ำหอม, แว่นตา หลากยี่ห๎อจากทั่วโลกให๎ท่านได๎เลือก และช๎อปปิ้งยำน ออร์ชาร์ดโร้ด ศูนย์รวมสินค๎าแบรนด์เนมและสินค๎าจากทั่วทุกมุมโลกจากห๎างสรรพสินค๎าชั้นนำ อาทิ ลักกี้พลาซำ , ตากาชิยามำ
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 2) จากนั้นเข๎าสู่ที่พัก ORCHID HOTEL, SINGAPORE หรือระดับเดียวกัน ให๎ทำนได๎พักผํอน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์(รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า)เต็มวัน – ยะโฮร์
08.00 น.
บริการอาหารเช๎าที่ห๎องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นเข๎าสู่เกาะเซนโตซำ เปิดประสบการณ์ใหมํยิ่งใหญํระดับโลกที่ RESORT WORLD SENTOSA สู่สุดยอดสถานที่ทํองเที่ยว UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE ธีมพาร์คแหํงแรกและแหํงเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่รวบรวมแหลํงทํองเที่ยวและสุดยอดเครื่องเลํนที่สร๎างจากภาพยนตร์ชื่อดังของ “ฮอลลีวูด” โดยเฉพาะมีเครื่องเลํนและจุดทํองเที่ยวมากกวำ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอยำงยิ่ง 18 ใน 24 จุดทํองเที่ยวของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์นั้น มีเฉพาะที่สิงคโปร์แหํงเดียวเทำนั้น !! อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลังการางคู่ เครื่องเลํน มาดากัสกา (จากภาพยนตร์) จุดทํองเที่ยวจากทรานฟอร์เมอร์ ปราสาทเชร็ค
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็น สวนสนุกระดับโลก แบํงเป็น 7 โซน ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็น ของตัวเอง โดยมีเครื่องเลํนตำงๆ รวมถึงร๎านค๎าและร๎านอาหารมากมาย ประกอบไปด๎วยสิ่งที่นำสนใจ ได๎แก่
มาดากัสการ์: ป่วนป่าแอฟริกา MADAGASCAR: A CRATE ADVENTURE เป็นเครื่องเลํนจากภาพยนตร์การ์ตูนสุดเฮฮา “มาดากัสการ์” แหํงเดียวของโลก จากดรีมเวิร์ค แอนิเมชั่น ลํองเรือผจญภัยไปกับตัวการ์ตูนและเพลิดเพลินไปกับแสง สี เสียงตระการตาและรํวมปาร์ตี้ริมหาดของคิงจูเลี่ยนกับลูมาร์สุดซำและฟูซาส์จอมยุ่ง KING JULIEN’S
BEACH PARTY-GO-ROUND
ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ FAR FAR AWAY CASTLE ของฮีโรํตัวเขียว เชร็ค SHREK แหํงแรกของโลกเป็นปราสาทแหํงแรกในเอเชียที่มี เชร็ค 4D, ให๎ทำนได๎รํวมร๎องเพลงและพูดคุยกับดองกี้เจ๎าลาตัวละครจากเทคนิค 3D ในห๎องรับแขก DONKEY LIVE, ทดลองปรุงสูตรยาพิษที่ร๎านของนางฟ้าแมํทูนหัวด๎วยตัวทำนเองที่ เมจิคโพชั่นสปิน MAGICPOTION SPIN, ร่วมสนุกไปกับเที่ยวบินพิเศษ เอนชานท์เตดแอร์เวย์ ENCHANTED AIRWAYS
เดอะ ลอสท์เวิล์ด THE LOST WORLD ร่วมผจญภัยตื่นเต๎นไปกับเหล่าไดโนเสาร์ตามลำน้ำสายแคบๆ ในป่าจูราสสิคซึ่งมีสัตว์โลกล๎านปีเพํนพำนอยำงอิสระที่จูราสสิคพาร์คราปิดแอดแวนเจอร์ JURASSIC PARK RAPIDS
ADVENTURE, ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทางน้ำที่ยิ่งใหญํจากเหลำสตันท์ที่ผาดโผนเสี่ยงตาย รวมถึงการระเบิดน่าตื่นเต๎นได๎ที่ วอเตอร์เวิลด์
อิยิปต์โบราณ : ปิรามิดและเสาหินตั้งตระหงำนท๎ากาลเวลา จากยุค 1930 กับการค๎นพบสุสานของฟาโรห์และการปลดปล่อยคำสาปอันนำสะพรึงกลัว สัมผัสเครื่องเล่นเขย่าขวัญความเร็วสูง การเลี้ยวรุนแรง หมุนควง ถอยหลังกลับอยํ างรวดเร็วที่ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ REVENGE OF THE MUMMY หรือทํองไปในดินแดนแหํงทะเลทรายอียิปต์ต๎องห๎ามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสุสานและอารายธรรมโบราณที่ เทรเชอร์ฮันเตอร์ TREASURE HUNTERS
ไซไฟซิตี้ SCI-FI CITY เมืองแหํงอนาคตที่เต็มไปด๎วยความสะดวกสบายล้ำสมัยล้ำสมัย พบกับเครื่องเลํนBATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก วิ่งคู่กับไปด๎วยความเร็ว 90 กม. / ชม. ที่ความสูง 42.5 เมตรเหนือพื้นดิน
นิวยอร์ก NEW YORK สัมผัสเมืองที่ยิ่งใหญ่และเจริญที่สุดของอเมริกาอย่างง่ายยดายเหมือนสถานที่สุดคลาสสิคของนิวยอร์กซิตี้จริงๆ พบกับบรรยากาศแหํงการสร๎างภาพยนตร์สุดพิเศษ ที่ ไลท์ ! ซาวด์! แอ็คชั่น! LIGHT! CAMERA!ACTION! สร๎างและแสดงสเปเชี่ยลเอเฟคโดยสตีเวํน สปีลเบิร์กและยูนิเวอร์แซลสตูดิโอซาวด์สเตจ28
ฮอลลีวู๊ด HALLYWOOD พบกับ ร๎านค๎า ร๎านอาหาร สวยงาม ตระการตา อาทิ ฮอลลีวู๏ดบลูเลอวาร์ด, แพนเทจ ฮอลลีวู๏ดเธียเตอร์ โรงละครการแสดงบรอดเวย์ชั้นนำ, เซเลบริตี้แคนดี้ ร๎านขนมหวานและลูกกวาดหลากชนิดพร๎อมด๎วยสัญลักษณ์ของดาราดัง, เมลส์ ไดรฟ์อิน ร๎านอาหารสไตล์คลาสสิคยุค 1950 กับรถคลาสสิคและนักร๎องสไตล์ประสานเสียง
ค่ำ
พร๎อมกับที่จุดนัดหมาย เข๎าสู่มาเลเซียที่เมืองยะโฮร์บารูห์ ผำนพิธีตรวจคนเข๎ามือง... บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) หลังอาหารค่ำเข๎าสู่ที่พักโรงแรม SELESA HOTEL JB หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
มะละกา เมืองมรดกโลก – ปุตราจาย่า – กระเช้าลอยฟ้า – เก็นติ้ง
07.00 น.
บริการอาหารเช๎า (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์หรือเมืองหลวงแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ได๎การประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให๎เป็น เมืองมรดกโลก ให๎ทำนย๎อนรอยประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอยำงยิ่ง ซึ่งเคยตกอยู่ใต๎การปกครองของฮอลันดา, โปรตุเกสและอังกฤษมากํอน ชมและถำยรูปเป็นที่ระลึกยำนตึกแดงหรือ ดัชท์สแควร์รํองรอยที่ชาวฮอลันดาสร๎างไว๎ อาทิ โบสถ์คริสถ์ ที่มีอายุมากกวำ 250 ปี, ตึกแสดนฮุย อายุกวำ 350 ปี, น้ำพุควีนวิคตอเรีย อายุกวำ 100 ปี จากนั้นเดินขึ้นเนินเขาสู่โบสถ์เซ็นต์ปอล สมัยโปรตุเกสเข๎ามาปกครองและเป็นที่ทำพิธีทางศาสนามากํอน ชมทิวทัศน์ ช่องแคบมะละกาและสักการะนักบุญฟรานซิส นักบุญศักดิ์สิทธิ์ ชมบริเวณที่ตั้งพักหลุมศพของทำนในบริเวณโบสถ์ โดยด๎านทางลงจากเนินเขาชมป้อมปืนเอฟาโมซาของโปรตุเกสที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ที่สร๎างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองกัวลาลัมเปอร์ในอนาคต โดยย๎ายสถานที่ทำงานของข๎าราชการตำงๆ รวมกันเป็นตึกขนาดใหญํ / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
14.30 น.
นำชมเมืองใหมํปุตราจายำ ชม “มัสยิดสีชมพู” ของเมืองปุตราจายำที่ตั้งอยู่บนทะเลสาปที่ขุดและสร๎างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์, ที่ทำงานภาครัฐที่รวบรวมทุกกระทรวง ทบวง กรม มาไว๎ในเมืองใหมํแหํงนี้ ซึ่งเมืองปุตราจาย่ายู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์เพียง 50 ก.ม. จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแหํงความบันเทิงโดยนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ที่ปลอดภัยและเร็วที่สุดในโลก ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร สู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแหํงความบันเทิงที่ไมํเคยหลับ บนยอดเขาสูง 6,000 ฟิต มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เข๎าที่พักโรงแรม FIRSTWORLD HOTEL, GENTING จากนั้นเยี่ยมชมหรือเสี่ยงโชคกับเกมส์ลุ่นโชคในคาสิโนหรู อาทิ บาคาร่า, แบล็คแจ๊ค, สล๏อตแมทชีน, ไฮโล, รูเล็ต เป็นต๎น หรือเลือกที่จะเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นสุดสนุกตื่นเต๎นและนำรักๆ มากมายในสวนสนุกตำงๆ หรือเลือกพักผํอน ณ จุดชมวิวของบริเวณ เก็นติ้ง ซิตี้ ถำยรูปเป็นที่ระลึกและสัมผัสอากาศเย็นสดชื่นตามอัธยาศัย หรืออิสระเลือกใช๎สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท อาทิ โชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให๎ทำนได๎เข๎าชม, ดิสโก๎เธคบนยอดเขา 6,000 ฟิต, โบว์ลิ่ง เซนเตอร์, เอ็มสปา, ไซเบอร์เวิลด์, สวนสนุกตำงๆ และช๎ออปิ้งสินค๎าแบรนด์เนมที่เฟิสท์เวิลด์พลาซำ เป็นต๎น / บริการอาหารค่ำ ณ ห๎องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7) จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สี่
เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมอรอน ไฮแลนด์ – ไร่ชา – สวนสตอร์เบอร์รี่
07.00 น.
บริการอาหารเช๎า (มื้อที่ 8) หลังจากนั้นเดินทางเข๎าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมและถำยรูปคู่กับ ตึกแฝดเปโตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก งบกํอสร๎างกวำ 20,000 ล๎านบาท ที่มียอดตึกสูง 451.9 เมตร, ตึกสุลตำนอับดุลซามัคที่สร๎างแบบอาหรับมอริสที่สวยงามยิ่ง, ลานแหํงอิสรภาพหรือเมอร์เดก๎าสแควร์, เสาธงที่สูงที่สุดในโลก, พระราชวังกษัตริย์ อีสตานำ ไนการำ, หอคอย เคแอล ที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก พร๎อมถำยรูปสถานที่ตำงๆ เป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารทำนได๎ช๎อปปิ้งเลือกซื้อสินค๎าและของที่ระลึกของมาเลเซีย อาทิเชํน ผ๎าบาติก, ช็อคโกแลตและขนมต่างๆ และแบรนค์เนมจากห๎างสรรพสินค๎าชั้นนำ ตามอัธยาศัย
บ่าย
เดินทางสู่ คาเมอรอนไฮแลนด์ ที่พักตากอากาศบนยอดเขาที่ขึ้นชื่อที่สุดแหํงหนึ่งของมาเลเซีย ระหวำงทางขึ้นเขา คาเมอรอน ไฮแลนด์ แวะเที่ยวชมน้ำตกอีสกานด๎าและสัมผัสกับชนเผำซาไกหรือคนป่าของมาเลเซีย, ชมไรํใบชาที่ปลูกบนยอดเขาสูงสุดสายตา พร๎อมชิมชาอันเลื่องชื่อและเป็นสินค๎าสํงออกของมาเลเซีย ชิมสตรอเบอร์รี่จากฟาร์มสดๆ และให๎ทำนได๎ซื้อเป็นของฝาก ตลอดจนถำยรูปเป็นที่ระลึกกับสถานที่ตำงๆ กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) แบบ สุกี้ สตรีมโบ็ท ที่ขึ้นชื่อของคาเมอรอน ไฮแลนด์ แล๎วเข๎าที่พัก EQUATORIAL HOTEL, CAMERON HIGHLAND หรือเทียบเทำ อิสระพักผํอนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า
คาเมอรอน – สะพานปีนัง – เกาะปีนัง – เมืองจอร์จทาวน์ – กรุงเทพฯ
08.00 น.
บริการอาหารเช๎าที่ห๎องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารให๎ทำนได๎สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช๎าและชมหมอก ที่อยู่ล๎อมรอบตัวเราบนยอดเขาบริเวณที่พัก จากนั้นเดินทางสู่เมืองมรดกโลก “เมืองจอร์จทาวน์” ที่เกาะปีนัง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) หลังอาหารนั่งรถข๎าม สะพานปีนัง สะพานที่ยาวที่สุดในมาเลเซียและยาวเป็นที่สามของโลก ถึง 13.5 ก.ม. งบกํอสร๎าง 9,000 ล๎านบาท สู่ เกาะปีนัง ชมเมืองที่ได๎ประกาศขึ้นทะเบียนให๎เป็น เมืองมรดกโลก รอบเมือง จอร์จทาวน์ ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนในเกาะปีนัง แล๎วให๎ทำนสักการะพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ที่วัดไทยหรือที่มีชื่อวำวัดชัยมังคลารามและชมวัดพมำกับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ๎า ตลอดจนสถาปัตยกรรมแบบพมำที่วิจิตรตระการตา
15.00 น.
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติปีนัง ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วโดยสารเครื่องบินแล๎ว อิสระช๎อปปิ้งในสนามบินต่อ
17.10 น.
กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 2902
17.55 น.
เดินทางถึงทำอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร๎อมเก็บความประทับใจไปแสนนาน
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML031 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- โปรโมชั่นนี้ เดินทางวันที่ 1-3 มิ.ย./1-3 ก.ค./3-5 ก.ค./30 ก.ค.-1 ส.ค./12-14 ส.ค./14-16 ส.ค.58
- ราคาเพียงท่านละ 4,280 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหารเซ็ตโต๊ะ 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน
รหัสทัวร์ ML041 : ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน อลอสตาร์ เคดาร์ 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวเมืองอดีตศูนย์กลางทางการค้า เกาะปีนัง เที่ยวเมืองหลวงรัฐเคดาร์ อลอสตาร์ สัมผัสบรรยากาศของคาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 3,950 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
• รหัสทัวร์ML030 ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน สุดหนาวเมืองในหมอก เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ช้อปปิ้งศูนย์กลางทางเศษฐกิจจองมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสผลไม้ ผัก เมืองหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทาง 30 พ.ค.-1 มิ.ย./1-3 มิ.ย./1-3 ก.ค./3-5 ก.ค./30 ก.ค.-1 ส.ค./12-14 ส.ค./ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 4,890 บาท รวมทุกอย่าง
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากหาดใหญ่
แวะมะละกา ล่องเรือบั๊มโบ้ทแมาน้ำสิงคโปร์ ชมน้ำพุดนตรี
เดินทางวันที่ กรุปเหมา 35-40 ท่าน (รวมอาหาร 10 มื้อ)
ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท (จองด่วน)
เข้ายูนิเวอร์แซล พักบนยอดเขาเก็นติ้ง สุดคุ้ม (รวมอาหาร 9 มื้อ)
เดินทางวันที่ 1-4 มิ.ย./1-4 ก.ค./30 ก.ค.-2 ส.ค./12-15 ส.ค./13-16 ส.ค./ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาเพียงท่านละ 7,500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สัมผัสความอลังการของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มะละกา ปุตราจาย่า
- กำหนดการเดินทาง 1-4 มิ.ย./1-4 ก.ค./30 ก.ค.-2 ส.ค./12-15 ส.ค./13-16 ส.ค./58 หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 6,890 บาท
เที่ยวสิงคโปร์ มะละกา จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน พักในสิงคโปร์ด้วย 1 คืน
รวมตั๋วเข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลแล้ว รวมตั๋วชมน้ำพุดนตรีแล้ว รวมอาหาร 9 มื้อแล้ว รวมทิปไกด์แล้ว

- กำหนดการเดินทาง 1-4 มิ.ย./1-4 ก.ค./30 ก.ค.-2 ส.ค./12-15 ส.ค./13-16 ส.ค./17-20 ก.ย./14-17 ต.ค.58
ราคาท่านละ 8,990 บาท
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เริ่มจากกรุงเทพฯ
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากสนามบินดอนเมือง
เดินทางโดยสายการบิน นกสกูต
เดินทางวันที่ 29-31 พ.ค.
วันที่ 18-20 มิ.ย.
วันที่ 19-21 มิ.ย.
วันที่ 20-22 มิ.ย.
วันที่ 25-27 มิ.ย.
วันที่ 27-28 มิ.ย.
ราคาเพียงท่านละ 9,900 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจอง 3 ท่านขึ้นไปลดอีกท่านละ 500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากบินดอนเมือง
เที่ยวครบยูนิเวอร์แซล Merlion มาริน่าเบย์แซน ล่องเรือฯ
เดินทางโดยสายการบินนกสกูต
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 19-21 มิ.ย.
วันที่ 20-22 มิ.ย.
วันที่ 26-28 มิ.ย.
วันที่ 27-29 มิ.ย. หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 12,900 บาท
โปรโมชั่น จองก่อน 30 วันลดท่านละ 500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ Kitty Town 3 วัน 2 คืน จากดอนเมือง
เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์แซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางโดยสายการบินนกสกูต
วันที่เดินทาง 
เดือน พ.ค. 58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย. 58 วันที่ 18-20/19-20/20-22/25-27/26-28/27-29
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ Legoland 3 วัน 2 คืน บินนกสกูต
เมอร์ไลอ้อน ซันเทคซิตี้ มาริน่าเบย์ สวนสนุกเลโกแลนด์
กำหนดการเดินทาง 
เดือน พ.ค. 58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย. 58 วันที่ 18-20/19-21/20-22/25-27/26-28/27-29
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ: จองก่อน 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
เอสพานาส เมอร์ไล้อ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้ายูนิเวอร์แซล มารีน่าเบแซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่เดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 18-20/19-21/25-27/26-28
ราคาท่านละ 12,888 บาท
จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 400 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซน 3 วัน 2 คืน 
เอสพานาส เมอร์ไล้อ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้ายูนิเวอร์แซล มารีน่าเบแซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่เดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 29-31
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 19-21/24-26/26-28/29 มิ.ย.-1 ก.ค.
ราคาท่านละ 8,999 บาท
จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 300 บาท
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวตึกปิโตนัส เมืองใหม่ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งห้างซูเรีย ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์
เดินทางวันที่
เดือน มิ.ย. วันที่ 16-18/18-20/19-21/25-27/27-29/29 มิ.ย.-1 ก.ค.
เดือน ส.ค. วันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค./1-3/6-8
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวครบสูตร ตึกปิโตนัส ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งที่กัวลาลัมเปอร์
เดินทางวันที่
เดือน มิ.ย. วันที่ 11-13/
เดือน ก.ค. วันที่ 1-3/2-4/4-6/5-7/27-29/28-30/30 ก.ค.-1 ส.ค.
เดือน ส.ค. วันที่ 1-3/6-8/7-9/8-10/10-12/11-13/12-14/14-16/20-22/21-23/27-29/28-30
ราคาท่านละ 9,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มาริน่าเบย์แซน มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จากดอนเมือง
เข้ายูนิเวอร์แซล ชมน้ำพุดนตรี ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ทานอาหารค่ำดินเนอร์บุฟเฟ่ต์บนเก็นติ้ง
- ราคาเพียงท่านละ 22,500 บาท
- วันที่เดินทาง สอบถาม
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จากดอนเมือง
เข้ายูนิเวอร์แซล ชมน้ำพุดนตรี ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ทานอาหารค่ำดินเนอร์บุฟเฟ่ต์บนเก็นติ้ง
- ราคาเพียงท่านละ 12,700 บาท
- วันที่เดินทาง กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะมะละกา เข้ายูนิเวอร์แซล ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์ เวิ่งเส้นตรง ไม่ย้อนกลับ (เข้ามาเลเซีย ออกสิงคโปร์)
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 12,700 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 21,900 บาท
ชมน้ำพุดนตรี ล่องเรือบั๊มโบ้ท พักหรูระดับ 4 ดาว
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 11,500 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 21,900 บาท
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ยอดนิยม ที่บินตรงมาจากกรุงเทพฯ ราคาถูกมาก

คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)