โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ :
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์  ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัย สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (Pre School) ที่นี่สามารถรับเด็กต่างชาติได้ตั้งแต่ยังเล็ก เด็กอายุ 3-6 ปี สามารถเข้าเรียนได้ตามเนอร์เซอรี่ หรือโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นของเอกชน ในระบบสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาแม่ ภาษาแม่ที่พูดถึงนี้เลือกได้ว่าจะเรียนภาษาอะไร ได้แก่ จีนกลาง มาเลย์ ทามิล ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 3 ปี ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 30,000 บาท ระดับประถมศึกษา (Primary School) แบ่งออกเป็นระดับประถมต้น(1-4) และประถมปลาย (5-6) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี    โรงเรียนจะปูพื้นฐานที่มั่นคงโดยแบ่งสัดส่วนการเรียน ภาษาอังกฤษ 32% ภาษาแม่ 26% คณิตศาสตร์ 20%และวิชาอื่นๆ 22%  สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียน ตั้งแต่ชั้นประถม 3  เมื่อเรียนครบ 6 ปีจะต้องสอบจบชั้นระดับประถม ที่เรียกว่า การสอบ PSLE – Primary School Leaving Examination  คะแนนที่ได้จากการสอบ PSLE จะเป็นตัวชี้ว่านักเรียนสามารถเรียนต่อระดับมัธยมได้ที่ใดบ้าง โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับต้น 10% แรกสามารถเข้าเรียนต่อในสาย Special  ระดับมัธยมได้   ค่าเล่าเรียนระดับประถมศึกษาเฉลี่ยต่อปี สำหรับโรงเรียนรัฐบาลประมาณ  40,000 บาท ถ้าเป็นเอกชนก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆ
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียนตามความสามารถของนักเรียน ได้แก่ แผน Special, Express และ Normal
แผนการเรียนพิเศษ Special และ แผนการเรียนพิเศษ Express  ทั้ง 2 แผนใช้เวลาเรียน 4 ปี  วิชาที่เรียนได้แก่  อังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พละศึกษา    โดยแผน Special จะเรียนภาษาในขั้นสูงกว่าแผน Express หลังจากเรียนครบ 4 ปี นักเรียนจะต้องสอบจบชั้นระดับมัธยม เรียกว่า  การสอบ GCE ‘O’ Level (Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ Level)
แผนการเรียนปกติ Normal ใช้เวลาเรียน 5 ปี แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
  1. แผนการเรียนปกติ สายวิชาการ วิชาที่เรียนได้แก่  อังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ วรรณกรรมอังกฤษ ประวัติศาสตร์ฃ
  2. แผนการเรียนปกติ สายอาชีวะ  วิชาที่เรียน ได้แก่ อังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ อาหารโภชนาการ การบริหารสำนักงานเบื้องต้น
หลังจากเรียนครบ 4 ปีแล้วจะต้องสอบ GCE ‘N’ Level (Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ Level) เมื่อสอบผ่านแล้วจึงสามารถเรียนต่อในปีที่ 5 จากนั้นจะต้องสอบจบชั้นระดับมัธยม คือการสอบ GCE ‘O’ Level ค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาเฉลี่ยต่อปี โรงเรียนรัฐบาล 56,000 บาท โรงเรียนเอกชน 90,000 - 230,000 บาท ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Junior College/ Polytechnic)
จูเนียร์คอลเลจใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยจะต้องเรียนทุกวิชาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ 2 ปีจะต้องสอบจบระดับ คือการสอบ GCE ‘A’ Level (Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ Level) ซึ่งผลสอบจะเป็นตัวชี้ว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
สำหรับนักเรียนที่ไม่เลือกเรียนที่จูเนียร์คอลเลจ อาจเรียนต่อสายอาชีพที่โพลีเทคนิค โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปีและจะได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหลังจากเรียนจบ
ค่าเล่าเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา เฉลี่ยต่อปี จูเนียร์คอลเลจ 180,000 – 350,000 บาท โพลีเทคนิค 100,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแบบบูรณาการ (IP) หรือโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ อาทิ ด้านศิลปะ ด้านกีฬา โดยจะเรียนระดับมัธยมทั้งหมด 6 ปี ก่อนจะสอบจบระดับชั้นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ระดับมหาวิทยาลัย (University)
นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน หรือมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เข้ามาก่อตั้งในสิงคโปร์ได้ทุกสาขาวิชา หรือโอนย้ายไปเรียนต่างประเทศได้หากเป็นสถาบันที่มีข้อตกลงร่วมกัน    ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 3 ปีค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปีหากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล 170,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน 500,000 บาทขึ้นไป   ระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี  ปริญญาเอก ใช้เวลาเรียน 3-5 ปี ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปี มหาวิทยาลัยรัฐบาล 200,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่สาขาฃประสบการณ์นอกห้องเรียน
สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรนานาชาติให้เป็น 1 ในประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและล้ำหน้า นักเรียนต่างชาติจึงใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างสะดวกสบาย  เริ่มต้นจากที่พักที่มีให้เลือกหลายรูปแบบ  อาทิ โฮมสเตย์ โรงเรียนประจำ ห้องเช่า หอพักอพาร์ตเมนท์หรือบ้านเช่าทั้งของรัฐบาลและเอกชน ผสานกับระบบการขนส่งชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง  รถไฟฟ้า MRT,LRT  และรถแท็กซี่  จึงสามารถเดินทางทั่วเกาะได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ที่นี่ก็เปิดโอกาสให้ทำงาน part time ได้  หากได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา  โดยนักเรียนที่มีอายุเกิน 14 ปี และลงศึกษาแบบเต็มเวลากับมหาวิทยาลัยของรัฐ นานาชาติ  โพลีเทคนิค หรือสถาบันที่กำหนดกว่า 30 แห่ง สามารถทำงานในช่วงปิดภาคเรียนได้ สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนกำหนดให้ทำงานได้ไม่เกิน 16 ช.ม.ต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ชีวิตนอกห้องเรียนยังเต็มไปด้วยสีสันจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านต่าง ๆ ที่หาไม่ได้จากตำราเรียนแล้ว แต่ยังสอนทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย อาทิ
  • การได้ท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในสิงคโปร์ เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์  
  • ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น อาหารนานาชาติและพบปะเพื่อนฝูงบริเวณย่านสังสรรค์ของวัยเรียน
  • เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมนักเรียนต่างชาติ (OSA – Overseas Students’ Association) อาทิ กิจกรรมกีฬาและการร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมต่างๆ
  • ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม อันเป็นการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การเข้าสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต
ทั้งหมดนี้ คือ ความแตกต่างที่โดดเด่นของสิงคโปร์ ประเทศ...ที่มีระบบการศึกษาที่เป็นเลิศประเทศหนึ่งของโลก ที่พร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติทุกคน ร่วมเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ร่วมกันทีประเทศสิงคโปร์
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
• รหัสทัวร์ ML031 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- โปรโมชั่นนี้ เดินทางวันที่ 13-15 มิ.ย./11-13 ก.ค./ 9-11 ส.ค. 57 หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัว
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหารเซ็ตโต๊ะ 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน
รหัสทัวร์ ML041 : ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน อลอสตาร์ เคดาร์ 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวเมืองอดีตศูนย์กลางทางการค้า เกาะปีนัง เที่ยวเมืองหลวงรัฐเคดาร์ อลอสตาร์ สัมผัสบรรยากาศของคาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 3,950 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
• รหัสทัวร์ML030 ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน สุดหนาวเมืองในหมอก เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ช้อปปิ้งศูนย์กลางทางเศษฐกิจจองมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสผลไม้ ผัก เมืองหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทางช่วง 13- 15 เม.ย./ 2-4 พ.ค./ 11-13 ก.ค. หรือ ดูวันที่ได้ในโปรแกรมทัวร์ 
ราคาท่านละ 4,590 บาท รวมทุกอย่าง
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากหาดใหญ่
แวะมะละกา ล่องเรือบั๊มโบ้ทแมาน้ำสิงคโปร์ ชมน้ำพุดนตรี
เดินทางวันที่ กรุปเหมา 35-40 ท่าน (รวมอาหาร 10 มื้อ)
ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท (จองด่วน)
เข้ายูนิเวอร์แซล พักบนยอดเขาเก็นติ้ง สุดคุ้ม (รวมอาหาร 9 มื้อ)
เดินทางวันที่ วันที่ 12-15 เม.ย./ 10-13 พ.ค.หรือดูวันที่ในโปรแกรมทัวร์
ราคาเพียงท่านละ 7,300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สัมผัสความอลังการของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มะละกา ปุตราจาย่า
- กำหนดการเดินทาง 13-16 เม.ย./ 3-6 พ.ค./10-13 พ.ค. / 13-16 มิ.ย. หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 6,590 บาท
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากกรุงเทพฯ
- วันที่เดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 18,900 บาท จองก่อนเดินทาง 25 วัน ลดท่านละ 500บาท
เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินเข้ามาเลเซีย บินออกสิงคโปร์ไม่เหนื่อย
เดินทางวันที่ 12 - 15 เม.ย. 57 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
ราคาท่านละ 24,900 บาท (จองก่อนวันที่ 15 ก.พ. ลดท่านละ 600 บาท)
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาท่านละ 23,900 (เดินทางโดยสายการบินไทย)
จองก่อนวันที่ 15 ก.พ. ลดท่านละ 500 บาท
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากเชี่ยงใหม่
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญระดับโลก
เดินทางวันที่ (จองด่วน)
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 8,880 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 17,500 บาท
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
เทมาเส็ก สิงคโปร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับอังกฤษ
ธงชาติของสิงคโปร์
การเมืองสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ้ท 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เลโก้แลนด์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
ภูมิประเทศของสิงคโปร์
เวลาในประเทศสิงคโปร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสิงคโปร์
การศึกษาของสิงคโปร์
 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)