โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ :
ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของเอเชีย มีการพัฒนาอยู่เสมอ มีการสร้างเสริมพัฒนารการให้กับเยาวชน อีกทั้งแห่งให้ความรู้ที่ดีเยี่ยม ทั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Science Centre) ที่มีชื่อเสียง ห้องสมุดดิจิตอล ศูนย์เรียนรู้ไอที และยังมี Funan IT Mall ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัยที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า City Hall
นโยบายและแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์
แผนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของสิงคโปร์มีชื่อว่า แผนการวิจัยนวัตกรรม
(RIE) 2015 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่ปี 2011-2015 ประกอบด้วยปัจจัยหลักสำคัญ 6
ประการ คือ
1 มุ่งเน้นสัดส่วนของงานด้านการวิจัยและพัฒนาไปในด้านการเพิ่มผลิตผล โดยการเพิ่มการ
สนับสนุนให้กับงาน R&D ในภาคเอกชน การทำงานร่วมกันมากขึ้นระหว่าง R&D ของภาครัฐ
กับภาคเอกชน และเน้นความสำคัญด้านพาณิชย์ของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปสู่คุณภาพ
ของสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น จึงมีการเพิ่มงบวิจัยฯ ในภาคเอกชนขึ้นจาก
$ 2,100,000,000 (52,689ล้านบาท) เป็น $ 2,500,000,000 (62,725ล้านบาท) และเงินทุน
อุดหนุนภาคอุตสาหกรรม $1,350,000,000 (338,715 ล้านบาท) จะช่วยกระตุ้นนักวิจัยของ
ภาครัฐให้ทำงานใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
2 พุ่งเป้าการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นการแข่งขันภายใน การสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยอัตราการสนับสนุนด้านงบประมาณจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันเป็นหลัก โดยนอกจากจะเป็นการรักษาเสถียรภาพ
ของกองทุนหลักแล้ว การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูผลงานด้าน R&D ของ
ประเทศและประกันว่าความสามารถที่ดีที่สุดจะถูกรักษาไว้ โครงการวิจัยศักยภาพการแข่งขัน
ฐานการวิจัยแห่งชาติจะมีการขยายงบประมาณเพิ่มจาก $ 350,000,000 (8,781ล้านบาท) ขึ้น
ไปถึง $ 1,000,000,000 (25,090 ล้านบาท)
3 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ R&D จากหลายภาคส่วน ใน
สถาบันวิจัยของหน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย (A*STAR), มหาวิทยาลัย,
โรงพยาบาล, ศูนย์ CREATE (วิทยาเขตเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยและองค์กรเทคโนโลยี)
และภาคอุตสาหกรรม ลำดับความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณจะมากน้อยขึ้นอยู่กับความ
พยายามในหลายช่องทางและความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งองค์กรที่มีห้องปฏิบัติการ R & D
สำนักงานสภาร่วมของ A*STAR ซึ่งสนับสนุนการวิจัยสหสาขาวิชาชีพครอบคลุมทั้ง
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวการแพทย์จะได้รับงบประมาณขยายตัวเป็น $ 250,000,000
(6,272 ล้านบาท)
4 ลงทุนล้ำหน้าอุตสาหกรรม เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธ์แห่งต้นทุนทางปัญญาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ
นวัตกรรมในอนาคต นักวิทยาศาสตร์จะได้รับการสนับสนุนและอิสระที่จะค้นหาคำตอบของ
คำ ถามที่เกิดจากการวิจัย และสร้างความรู้ใหม่ในขอบเขตที่พวกเขาให้ความสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ได้เพิ่มกองทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิชาการที่จะให้การ
สนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยพื้นฐานที่นำโดยผู้ตรวจสอบ โดยมีการประกาศโครงการใหม่
3 ระยะ เพื่อให้เงินทุนโครงการวิจัยระดับโครงการตั้งแต่ $ 15,000,000 (376 ล้านบาท) ถึง
$ 25,000,000 (627 ล้านบาท) มากว่า 5 ปี
กระทรวงศึกษาธิการยังมุ่งเป้าที่จะเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับโครงการระยะที่ 2 เป็น $
25,000,000 (627 ล้านบาท) ภายในปี 2014
5 ให้การสนับสนุนแก่นักวิทยาศาสตร์ที่นำความคิดจากการวิจัยขั้นพื้นฐานไปสู่เชิงพาณิชย์ให้มาก
ขึ้น ซึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของสำนักงานการถ่ายโอนเทคโนโลยี ศูนย์การแปลและ
นวัตกรรมและการบ่มเพาะและการกระตุ้นของโครงการ โดยงบประมาณของนวัตกรรมและ
โครงการจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่ $ 1,080,000,000 (27,097 ล้านบาท)
6 มุ่งความสนใจและการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยของภาครัฐ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ $ 735,000,000
(18,441 ล้านบาท)เป็นทุนการศึกษาและทุนสำหรับการฝึกอบรมความสามารถพิเศษในสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสิงคโปร์ 1 SGD=25.09 บาท
ขอบเขตสาขาที่เป็นจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตสาขาที่เป็นจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสิงคโปร์นั้น รวบรวมมาได้จาก
ลำดับความสำคัญของการวิจัยตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นภายใต้แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีจุดยุทธศาสตร์เด่นๆ ที่สำคัญเช่น
อิเลคโทรนิคส์: สิงคโปร์มีศักยภาพด้านการผลิตสื่อบันทึกข้อมูลและสารกึ่งตัวนำ ซึ่งมาสู่การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาในหมวดอิเลคโทรนิคส์
ในด้านสื่อบันทึกข้อมูล สิงคโปร์ได้สั่งสมความชำนาญในด้านสปินทรอนิกส์ สื่อและอินเตอร์เฟซ
เมคคาทรอนิคส์และช่องทางในการบันทึก วัสดุและระบบออปติคอล และเครือข่ายเทคโนโลยีการ
จัดเก็บ
ในด้านสารกึ่งตัวนำ สิงคโปร์ได้สั่งสมศักยภาพด้านการออกแบบวงจรรวมและระบบย่อย บรรจุ
ภัณฑ์ CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) และ MEMS
(MicroElectroMechanical Systems)
ชีวเวชศาสตร์: สิงคโปร์มีจุดแข็งรอบด้านในด้านชีวเวชศาสตร์ ทั้งในด้านเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตวิศวกรรมชีวภาพ, มนุษย์วิทยา, โรคตา, เซลล์ต้นกำเนิดและชีววิทยาของมะเร็ง
สารสนเทศและการสื่อสารและสื่อ: สิงคโปร์ได้สร้างความสามารถในการโต้ตอบและสื่อดิจิตอล
, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การรักษาความปลอดภัยทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การสื่อสารและ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและความปลอดภัย
วิศวกรรมศาสตร์: ในวิศวกรรมความเที่ยงตรง, สถาบันการวิจัยของสิงคโปร์จะได้เลื่อนขีด
ความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่งของพวกเขาผ่านการวิจัยในวัสดุขั้นสูง, ไมโครฟลูอิดส์, แผงวงจร,
นาโนอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์และการผลิตอย่างยั่งยืน
ในด้านวิศวกรรมการขนส่ง R&D คือปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตด้านการบินและอวกาศและ
ภาคทางทะเลและนอกชายฝั่ง สมาคมการบินและอวกาศของ A*STAR ได้รวบรวมหลายบริษัทที่อยู่ใน
วงจรการวิจัยด้านการซ่อมบำรุง รักษาและยกเครื่อง (MRO) สำหรับเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เครื่องยนต์ การบินและวัสดุคอมโพสิต
เทคโนโลยีสะอาด: สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการวิจัยพลังงานน้ำและพลังงาน
แสงอาทิตย์ และจะพัฒนาความสามารถในระบบพลังงานชาญฉลาดและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(สรุปข้อมูลจาก : the ASEAN expert report on “STUDY ON THE STATE OF S&T
DEVELOPMENT IN ASEAN” commissioned and endorsed by the ASEAN COST-62 and
AMMST-14 in the last meeting in Vietnam in Nov 2011.)_
_
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน โปรดคลิกที่นี่
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
• รหัสทัวร์ ML031 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- โปรโมชั่นนี้ เดินทางวันที่ 13-15 มิ.ย./11-13 ก.ค./ 9-11 ส.ค. 57 หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัว
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหารเซ็ตโต๊ะ 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน
รหัสทัวร์ ML041 : ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน อลอสตาร์ เคดาร์ 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวเมืองอดีตศูนย์กลางทางการค้า เกาะปีนัง เที่ยวเมืองหลวงรัฐเคดาร์ อลอสตาร์ สัมผัสบรรยากาศของคาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 3,950 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
• รหัสทัวร์ML030 ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน สุดหนาวเมืองในหมอก เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ช้อปปิ้งศูนย์กลางทางเศษฐกิจจองมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสผลไม้ ผัก เมืองหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์
- กำหนดการเดินทางช่วง 13- 15 เม.ย./ 2-4 พ.ค./ 11-13 ก.ค. หรือ ดูวันที่ได้ในโปรแกรมทัวร์ 
ราคาท่านละ 4,590 บาท รวมทุกอย่าง
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากหาดใหญ่
แวะมะละกา ล่องเรือบั๊มโบ้ทแมาน้ำสิงคโปร์ ชมน้ำพุดนตรี
เดินทางวันที่ กรุปเหมา 35-40 ท่าน (รวมอาหาร 10 มื้อ)
ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท (จองด่วน)
เข้ายูนิเวอร์แซล พักบนยอดเขาเก็นติ้ง สุดคุ้ม (รวมอาหาร 9 มื้อ)
เดินทางวันที่ วันที่ 12-15 เม.ย./ 10-13 พ.ค.หรือดูวันที่ในโปรแกรมทัวร์
ราคาเพียงท่านละ 7,300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สัมผัสความอลังการของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มะละกา ปุตราจาย่า
- กำหนดการเดินทาง 13-16 เม.ย./ 3-6 พ.ค./10-13 พ.ค. / 13-16 มิ.ย. หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 6,590 บาท
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากกรุงเทพฯ
- วันที่เดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 18,900 บาท จองก่อนเดินทาง 25 วัน ลดท่านละ 500บาท
เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินเข้ามาเลเซีย บินออกสิงคโปร์ไม่เหนื่อย
เดินทางวันที่ 12 - 15 เม.ย. 57 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
ราคาท่านละ 24,900 บาท (จองก่อนวันที่ 15 ก.พ. ลดท่านละ 600 บาท)
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาท่านละ 23,900 (เดินทางโดยสายการบินไทย)
จองก่อนวันที่ 15 ก.พ. ลดท่านละ 500 บาท
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มจากเชี่ยงใหม่
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญระดับโลก
เดินทางวันที่ (จองด่วน)
ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ 8,880 บาท / ราคารวมตั๋วท่านละ 17,500 บาท
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
เทมาเส็ก สิงคโปร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับอังกฤษ
ธงชาติของสิงคโปร์
การเมืองสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ้ท 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เลโก้แลนด์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
ภูมิประเทศของสิงคโปร์
เวลาในประเทศสิงคโปร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสิงคโปร์
การศึกษาของสิงคโปร์
 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)